ODPOWIEDNI SYSTEM BODŹCÓW

Producent w takim przypadku wypożycza próbki towaru pośrednikom i po zamówieniu sam przekazuje towar bezpośrednio ze swoich magazynów do na­bywcy. Formy pomocy udzielane przez pośredników są również wysoce zróżnicowane w zależności od charakteru produktów (usług). Najważniejszą formą jest udział pośredników w działalności promocyjnej. Inne formy pomocy polegają na dostarczaniu usług posprzedażowych, udzielaniu kredytu, demonstrowaniu sposobu użytko­wania towaru itp.Jednym z istotnych warunków współpracy jest odpowiedni system bodźcówWłaściwe funkcjonowanie kanałów wymaga ciągłej ich racjonalizacji, sprawnego zarządzania nimi i kontroli. Nie jest to możliwe bez ich systematycznej oceny.

Read Comments

WYMIANA W DANEJ FAZIE

Wymiana W tej fazie ma oczywiście charakter wymiany naturalnej (bezpośred­niej). Odznacza się niskim stopniem racjonalności nie tylko ze względu na swój charakter, ale także sposób przeprowadzenia. Załóżmy na przykład, ze każdy z pięciu producentów (plemion) wytwarza jeden produkt, którego nadwyżkę ponad własne potrzeby wymienia na inne produkty wytwarzane przez pozostałych producentów. Oznaczmy te produkty literami A, B, C, D, E. W takiej sytuacji każdy producent (przedstawiciel plemienia, rodu) musi spotkać się z pozostałymi producentami, aby dokonać wymiany.

Read Comments

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

Nie wystarczy w sposób odpowiedni zaplanować produktu, wyposażyć go w opako­wanie i znak towarowy (firmowy). Konieczne jest jednocześnie, zwłaszcza w odnie­sieniu do artykułów trwałego użytku oraz środków produkcji, rozwinięcie usług mających na celu stworzenie sprzyjających warunków użytkowania zakupionego produktu. Chodzi tutaj zwłaszcza o takie usługi, jak: udzielenie gwarancji, dostawa zakupionego towaru do nabywcy, jego instalacja, konserwacja, usługi naprawcze, możliwość nabycia części zamiennych itp. Świadczenie tych usług jest niezbędne z punktu widzenia zadowolenia nabywcy z zakupionych towarów.

Read Comments

FIZYCZNA DYSTRYBUCJA TOWARÓW

Funkcje związane z fizyczną dystrybucją towarów, czyli magazynowanie i transport, dotyczą ruchu towaiów w czasie i przestrzeni, umożliwiając dostosowanie się do potrzeb odbiorców niezależnie od tego, kiedy i gdzie towary są magazynowane. Są to funkcje: piąta i szósta rozpatrywanego układu. Trzeba przy tym podkreślić substytucyjny, w stosunku do zapasów towarów, sposób rozwiązywania zagadnienia różnic w czasie między produkcją a spożyciem, polegający na utrzymywaniu odpo­wiednich zapasów surowców i wolnych mocy produkcyjnych.

Read Comments

WSPÓŁCZESNY MARKETING

Współczesny marketing powstał,’jak wskazywano wyżej, w Stanach Zjednoczo­ny ch^Amery ki ; był to rynek bardzo szeroki, dostatecznie duży, aby można było ^wykorzystać w produkcji efekty skali. Do czynników dodatkowo ułatwiających rozwój współczesnego marketingu na rynku wewnętrznym można zaliczyć doskonały znajomość przez producenta języka konsumentów i użytkowników, ich zwyczajów j obyczajów oraz dużą możliwość prowadzenia dokładnej analizy rynku. Rynek zagranicznymiako trudniejszy do opanowania, stawał się dla producenta-z kraju kapitalistycznego atrakcyjny ^dópiefo^po^siągnięciu -określonego -rozwoju przed­siębiorstwa, przekraczającego możliwości krajowego popytu. Formułując przedsta­wioną tu tezę w sposób bardziej ostrożny można stwierdzić, że nie było i nie ma w warunkach gospodarki kapitalistycznej powodów, aby współczesny marketing powstawał później w działalności eksportowej, konkurencja bowiem występowała i występuje w obu przypadkach z dużą siłą.

Read Comments

Zakupy we dwoje

Jak wyglądają standardowe zakupy we dwoje i jak się na nich zachować, aby nie zaprzepaścić szansy na dobrą znajomość? W artykule pochylimy się właśnie nad tego typu problemem. Zawsze w kwestii zakupów występuje problem kto za kogo płaci. W kształtujących się dopiero relacjach międzyludzkich ta decyzja może zaważyć na całym kształcie związku. Jeżeli mężczyzna od razu nie zadeklaruje, że każdy płaci za siebie wtedy bez wątpienia będzie to dla niego później cios finansowy. Kobiety też powinny zdać sobie sprawę z tego, że mężczyźni nie mają często wypchanych portfeli i tak samo potrzebują gotówki. Na zakupach we dwoje należy bardzo uważać na tę kwestię i szanować przede wszystkim swoje potrzeby. Rozmowa jednak zazwyczaj rozwiązuje te standardowe problemy. Temat jest jednak ciekawy i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych. Zakupy we dwoje są jednak ogólnie fajnym sposobem na spędzanie wolnego czasu i nie zawsze trzeba przecież wydawać dużo pieniędzy. Podsumowując, zakupy we dwoje mogą być przyjemne pod warunkiem, że ludzie będą ze sobą we wzajemnej komunikacji i precyzyjnie wyjaśnią kwestię płacenia za nabywane produkty. Nie warto jednym słowem kłócić się o pieniądze.

Tags: , ,

Read Comments

Nowy trend – zakupy grupowe

W ostatnich latach mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, jakim są zakupy grupowe. Naturalnie jest to forma dokonywania zakupu przez Internet. Na czym polega owa nowość? Otóż odpowiedni serwis zajmujący się zakupami grupowymi w zamian za ofertę w obniżonej cenie oferuje danemu przedsiębiorcy odpowiednią reklamę na własnym portalu. Czyli na przykład: nowo otwarta siłownia oferuje karnet za pół ceny dla klientów, którzy zdecydują się na zakup poprzez dany serwis zakupowy, który tę ofertę (a tym samym daną siłownię) reklamuje gdzie tylko się da. Jest to dosyć ciekawa forma promocji i reklamy. Korzystają na tym również klienci, którzy mają okazję do dokonywania naprawdę tanich zakupów. Korzystają też przedsiębiorcy, gdyż zyskują szeroką reklamę, przyciągają nowych klientów, a do tego mogą na przykład pozbyć się zalegających na półkach towarów. Oczywiście portale zakupowe, które rządzą całymi akcjami tego typu również zyskują, gdyż przedsiębiorcy płacą niemałe prowizje za to, aby móc się na ich serwisach ogłaszać.

Tags: , , ,

Read Comments

OCENA KANAŁU DYSTRYBUCJI

Pro­ducent (integrator) musi przejąć na siebie wykonywanie tej funkcji w odniesieniu do całego kanału, również w stosunku do instytucji zewnętrznych, działających poza jego układem organizacyjnym. Nie jest to więc zadanie łatwe. Sposób oceny powinien uwzględniać specyfikę danego kanału. Jednakże w każdym przypadku potrzebne jest stworzenie podstaw do takiej oceny, a więc zapewnienie źródeł informacji, zorganizowanie przepływu informacji i ustalenie kryteriów oceny. Zakres i częstotliwość oceny są zróżnicowane. Niektóre oceny będą dotyczyły wy­łącznie efektów w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. Inne z kolei powinny mieć charakter bardziej kompleksowy (ocena zadań, jakie spełnia dana organizacja w kanale, oraz funkcjonowanie całego kanału).

Read Comments

WYBÓR LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Ustalenie liczby punktów sprzedaży związane jest z wyborem określonej strategii. Można wyodrębnić tutaj co najmniej trzy rodzaje strategii: dystrybucję ekstensywną, dystrybucję selektywną, dystrybucję ekskluzywną (wyłączną).W przypadku dystrybucji ekstensywnej produkt oferowany jest do sprzedaży w możliwie jak największej liczbie punktów, w których potencjalni nabywcy go oczekują.jTen Wariant pożądany jest przy artykułach trwałego użytku, często nabywanych przez konsumentów. Jeżeli wszyscy producenci artykułów codziennego użytku stosują ten typ strategii w większości punktów sprzedaży detalicznej, to w ten sposób można zwiększyć różnorodność towarów, a tym samym zapewnić wybór nabywcom.


Read Comments

USTALENIE PRZEZ PRODUCENTA

Producent (integrator) powinien ustalić, jakie miejsce zakupu (rodzaj punktów sprzedaży detalicznej) preferowane jest przez nabywców przy zakupie danego typu towaru (usługi). Jest to niezmiernie istotna sprawa, ponieważ nabywcy oczekują na dany towar lub usługę w określonych miejscach. Mają w tym zakresie, podobnie jak w przypadku produktu, swoje własne wyobrażenie. Jeżeli się tego nie uwzględni, to kanał dystrybucji będzie zablokowany. Producent może w wyniku przeprowa­dzonych badań na przykład ustalić, że nabywcy preferują kupno danego towaru W małych punktach sprzedaży detalicznej (np. w kioskach).

Read Comments

DODATKOWE ZAPASY

Żadne dodatkowe zapasy towarów (usług) nie byłyby potrzebne. Ponieważ jednak w większości przypadków nie jest to moż­liwe, konieczne jest stworzenie takich zapasów. Jeżeli na przykład 100 detalistów sprzedaje przeciętnie w skali tygodnia 20 jednostek to­waru i potrzebuje dwóch tygodni czasu na odnowienie zapasów, to każdy z nich powinien utrzymywać zapasy na okres dłuższy niż dwa tygodnie, na przykład na trzy tygodnie. W związ­ku z tym wszyscy detaliści razem będą potrzebowali 6000 jednostek. Dysponując takimi zapasami mogą zapewnić pokrycie popytu w przypadku jego nagłego wzrostu. Jeśli do kanału dystrybucji włączymy hurtownika, to może on przejąć poważną część zadań związanych z utrzy­mywaniem zapasów.

Read Comments