//////

ODPOWIEDNI SYSTEM BODŹCÓW

Producent w takim przypadku wypożycza próbki towaru pośrednikom i po zamówieniu sam przekazuje towar bezpośrednio ze swoich magazynów do na­bywcy. Formy pomocy udzielane przez pośredników są również wysoce zróżnicowane w zależności od charakteru produktów (usług). Najważniejszą formą jest udział pośredników w działalności promocyjnej. Inne formy pomocy polegają na dostarczaniu usług posprzedażowych, udzielaniu kredytu, demonstrowaniu sposobu użytko­wania towaru itp.Jednym z istotnych warunków współpracy jest odpowiedni system bodźcówWłaściwe funkcjonowanie kanałów wymaga ciągłej ich racjonalizacji, sprawnego zarządzania nimi i kontroli. Nie jest to możliwe bez ich systematycznej oceny.

Read Comments

USTALENIE PRZEZ PRODUCENTA

Producent (integrator) powinien ustalić, jakie miejsce zakupu (rodzaj punktów sprzedaży detalicznej) preferowane jest przez nabywców przy zakupie danego typu towaru (usługi). Jest to niezmiernie istotna sprawa, ponieważ nabywcy oczekują na dany towar lub usługę w określonych miejscach. Mają w tym zakresie, podobnie jak w przypadku produktu, swoje własne wyobrażenie. Jeżeli się tego nie uwzględni, to kanał dystrybucji będzie zablokowany. Producent może w wyniku przeprowa­dzonych badań na przykład ustalić, że nabywcy preferują kupno danego towaru W małych punktach sprzedaży detalicznej (np. w kioskach).

Read Comments

USUWANIE DYSPROPORCJI

Podstawową rolę w usuwaniu (łagodzeniu) dysproporcji odgrywają czynności związane z rozmieszczeniem i asortymentacją. One właśnie sprawiają, że różnice w ocenie sprawności zmniejszają się stopniowo w miarę przesuwania się produktu przez kolejne ogniwa kanału dystrybucji. System dystrybucji powinien ciągle doskonalić proces dostosowawczy, poszukiwać coraz efektywniejszych rozwiązań. Każde rozwiązanie, które pozwala na lepsze funkcjonowanie systemu powinno być wprowadzane na miejsce dotychczasowego. Jeżeli na przykład producent uzna, że najbardziej efektywnym sposobem jest sprzedaż asortymentu jego produktów bezpośrednio do ostatecznych nabywców, powinien rozwinąć kanał wertykalny (pionowy).

Read Comments

WYKORZYSTYWANIE RÓŻNYCH STRUKTUR

Kiedy wreszcie popyt jest wyraźnie skoncentro­wany na pewnych terytoriach (segmentach geograficznych), producent może zde­cydować się na ich obsługiwanie za pomocą własnej sieci detalicznej. Wystąpi tutaj kanał krótki i wąski.Producent może zatem wykorzystywać różne struktury kanałów, aby dotrzeć do różnych segmentów rynku. Na przykład producent szczotek do osobistej pielęgna­cji (włosów, zębów, ubrań) może sprzedawać swoje produkty do sieci hurtowej, aby w ten sposób dotrzeć do małych przedsiębiorstw detalicznych, może także je dostarczać bezpośrednio do dużych przedsiębiorstw detalicznych, utrzymywać własną sieć sprzedawców (agentów), aby sprzedawać te produkty różnym instytu­cjom publicznym (np. szpitalom), lub wprowadzić jeszcze inną organizację sprze­daży.

Read Comments

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

Nie wystarczy w sposób odpowiedni zaplanować produktu, wyposażyć go w opako­wanie i znak towarowy (firmowy). Konieczne jest jednocześnie, zwłaszcza w odnie­sieniu do artykułów trwałego użytku oraz środków produkcji, rozwinięcie usług mających na celu stworzenie sprzyjających warunków użytkowania zakupionego produktu. Chodzi tutaj zwłaszcza o takie usługi, jak: udzielenie gwarancji, dostawa zakupionego towaru do nabywcy, jego instalacja, konserwacja, usługi naprawcze, możliwość nabycia części zamiennych itp. Świadczenie tych usług jest niezbędne z punktu widzenia zadowolenia nabywcy z zakupionych towarów.

Read Comments

NAKŁADY NA REKLAMĘ

W tym czasie zmniejsza się już nakłady na reklamę i inne koszty, zmniejsza się liczbę pośredników, koncentrując uwagę na niewielu i tylko najsprawniejszych z nich. Uogólniając można stwierdzić, że cechą kompozycji elementów marketingu w końcowej fazie „życia” produktu jest redukcja kosztów promocji, sprzedaży, usługi i dystrybucji do możliwie najniższego poziomu, sprawna natomiast dystry­bucja i cena stają się głównymi narzędziami konkurencji na rynku.Na zakończenie omawiania kompozycji elementów marketingu należy poruszyć ważne, jak się wydaje, zagadnienie substytucyjności i komplementamości tych elementów. W ramach substytucyjności można na przykład wymienić markę firmo­wą (znak firmy) i dobre imię firmy; zdobyte już dobre imię firmy zwalnia w pew­nym stopniu z reklamy poszczególnych towarów i pozwala na reklamę przede wszystkim znaku firmowego.

Read Comments

KOMPOZYCJA ELEMENTÓW MARKETINGU

Równocześnie z wybieraniem przez przedsiębiorstwo segmentów rynku na dane dobra lub usługi i wynikającym z tego zakresem zadań produkcyjnych ustala się kompozycję elementów marketingu. Kompozycja ta jest więc integralną częścią większej całości. Istnieje wiele możliwych, szczegółowych sposobów zaspokajania potrzeb konsumentów i użytkowników. Na przykład produkt może posiadać wiele cech szczegółowych, jak różne odmiany i kolory. Można go pakować pojedynczo lub w większej liczbie sztuk, można używać do opakowania różnych materiałów i o różnych kolorach. Można używać także różnych znaków produkcyjnych i handlo­wych. Można oferować różne usługi przy- i posprzedażne, różne warunki finansowe. Można stosować różne sposoby promocji, różne kanały dystrybucji, różne ceny.

Read Comments

GRUPY ODBIORCÓW

Chodzi, mówiąc inaczej, o ewentualne łączenie tych mniejszych grup w grupy większe, jednorodne jednak z punktu widzenia określonego rodzaju dobra lub usługi (na przykład: wszyscy odbiorcy małych chłodziarek gazowych). To grupowanie jest celowe i potrzebne, ponieważ poszczególna, jednorodna z roz­patrywanego tu punktu widzenia grupa odbiorców wymaga opracowania z kolei określonej kompozycji elementów marketingu.Te same grupy odbiorców mogą zaspokajać daną potrzebę za pomocą różnych produktów. Przykładem tego mogą być takie substytuty, jak gazowe i elektryczne chłodziarki w przypadku chłodnictwa, czy transport kolejowy, samochodowy,lotniczy czy morski — w przypadku potrzeby pokonywania przez człowieka okreś­lonej przestrzeni.

Read Comments

ODRÓŻNIENIE

Powstaje w związku z tym potrzeba posiadania pewnej techniki, czy metody określania wszelkich lub większości możli­wych wariantów jednorodnych grup odbiorców danego dobra lub usługi, co prowadzi do ustalenia interesującego dane przedsiębiorstwo segmentu rynku. Metodą taką jest siatka potrzeb (market grid), która przedstawia odbiorców jako szachownicę, na której poszczególne pola przedstawiają określone, jednorodne, homogeniczne grupy odbiorców. Koncepcja siatki potrzeb jest więc odpowiedzią na pytanie, jak ustalać zadania przedsiębiorstwa, pamiętając wciąż o tym, że mają one zaspo­koić określone potrzeby, a nie popyt na dane dobra czy usługi. To odróżnienie jest bardzo istotne w omawianej koncepcji siatki potrzeb. Można to wyjaśnić na przy­kładzie dowolnej potrzeby.

Read Comments

Zakupy we dwoje

Jak wyglądają standardowe zakupy we dwoje i jak się na nich zachować, aby nie zaprzepaścić szansy na dobrą znajomość? W artykule pochylimy się właśnie nad tego typu problemem. Zawsze w kwestii zakupów występuje problem kto za kogo płaci. W kształtujących się dopiero relacjach międzyludzkich ta decyzja może zaważyć na całym kształcie związku. Jeżeli mężczyzna od razu nie zadeklaruje, że każdy płaci za siebie wtedy bez wątpienia będzie to dla niego później cios finansowy. Kobiety też powinny zdać sobie sprawę z tego, że mężczyźni nie mają często wypchanych portfeli i tak samo potrzebują gotówki. Na zakupach we dwoje należy bardzo uważać na tę kwestię i szanować przede wszystkim swoje potrzeby. Rozmowa jednak zazwyczaj rozwiązuje te standardowe problemy. Temat jest jednak ciekawy i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych. Zakupy we dwoje są jednak ogólnie fajnym sposobem na spędzanie wolnego czasu i nie zawsze trzeba przecież wydawać dużo pieniędzy. Podsumowując, zakupy we dwoje mogą być przyjemne pod warunkiem, że ludzie będą ze sobą we wzajemnej komunikacji i precyzyjnie wyjaśnią kwestię płacenia za nabywane produkty. Nie warto jednym słowem kłócić się o pieniądze.

Tags: , ,

Read Comments

OCENA KANAŁU DYSTRYBUCJI

Pro­ducent (integrator) musi przejąć na siebie wykonywanie tej funkcji w odniesieniu do całego kanału, również w stosunku do instytucji zewnętrznych, działających poza jego układem organizacyjnym. Nie jest to więc zadanie łatwe. Sposób oceny powinien uwzględniać specyfikę danego kanału. Jednakże w każdym przypadku potrzebne jest stworzenie podstaw do takiej oceny, a więc zapewnienie źródeł informacji, zorganizowanie przepływu informacji i ustalenie kryteriów oceny. Zakres i częstotliwość oceny są zróżnicowane. Niektóre oceny będą dotyczyły wy­łącznie efektów w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. Inne z kolei powinny mieć charakter bardziej kompleksowy (ocena zadań, jakie spełnia dana organizacja w kanale, oraz funkcjonowanie całego kanału).

Read Comments

WYBÓR LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Ustalenie liczby punktów sprzedaży związane jest z wyborem określonej strategii. Można wyodrębnić tutaj co najmniej trzy rodzaje strategii: dystrybucję ekstensywną, dystrybucję selektywną, dystrybucję ekskluzywną (wyłączną).W przypadku dystrybucji ekstensywnej produkt oferowany jest do sprzedaży w możliwie jak największej liczbie punktów, w których potencjalni nabywcy go oczekują.jTen Wariant pożądany jest przy artykułach trwałego użytku, często nabywanych przez konsumentów. Jeżeli wszyscy producenci artykułów codziennego użytku stosują ten typ strategii w większości punktów sprzedaży detalicznej, to w ten sposób można zwiększyć różnorodność towarów, a tym samym zapewnić wybór nabywcom.


Read Comments

DODATKOWE ZAPASY

Żadne dodatkowe zapasy towarów (usług) nie byłyby potrzebne. Ponieważ jednak w większości przypadków nie jest to moż­liwe, konieczne jest stworzenie takich zapasów. Jeżeli na przykład 100 detalistów sprzedaje przeciętnie w skali tygodnia 20 jednostek to­waru i potrzebuje dwóch tygodni czasu na odnowienie zapasów, to każdy z nich powinien utrzymywać zapasy na okres dłuższy niż dwa tygodnie, na przykład na trzy tygodnie. W związ­ku z tym wszyscy detaliści razem będą potrzebowali 6000 jednostek. Dysponując takimi zapasami mogą zapewnić pokrycie popytu w przypadku jego nagłego wzrostu. Jeśli do kanału dystrybucji włączymy hurtownika, to może on przejąć poważną część zadań związanych z utrzy­mywaniem zapasów.

Read Comments