FIZYCZNA DYSTRYBUCJA TOWARÓW

Funkcje związane z fizyczną dystrybucją towarów, czyli magazynowanie i transport, dotyczą ruchu towaiów w czasie i przestrzeni, umożliwiając dostosowanie się do potrzeb odbiorców niezależnie od tego, kiedy i gdzie towary są magazynowane. Są to funkcje: piąta i szósta rozpatrywanego układu. Trzeba przy tym podkreślić substytucyjny, w stosunku do zapasów towarów, sposób rozwiązywania zagadnienia różnic w czasie między produkcją a spożyciem, polegający na utrzymywaniu odpo­wiednich zapasów surowców i wolnych mocy produkcyjnych.

Read Comments

Nowy trend – zakupy grupowe

W ostatnich latach mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, jakim są zakupy grupowe. Naturalnie jest to forma dokonywania zakupu przez Internet. Na czym polega owa nowość? Otóż odpowiedni serwis zajmujący się zakupami grupowymi w zamian za ofertę w obniżonej cenie oferuje danemu przedsiębiorcy odpowiednią reklamę na własnym portalu. Czyli na przykład: nowo otwarta siłownia oferuje karnet za pół ceny dla klientów, którzy zdecydują się na zakup poprzez dany serwis zakupowy, który tę ofertę (a tym samym daną siłownię) reklamuje gdzie tylko się da. Jest to dosyć ciekawa forma promocji i reklamy. Korzystają na tym również klienci, którzy mają okazję do dokonywania naprawdę tanich zakupów. Korzystają też przedsiębiorcy, gdyż zyskują szeroką reklamę, przyciągają nowych klientów, a do tego mogą na przykład pozbyć się zalegających na półkach towarów. Oczywiście portale zakupowe, które rządzą całymi akcjami tego typu również zyskują, gdyż przedsiębiorcy płacą niemałe prowizje za to, aby móc się na ich serwisach ogłaszać.

Tags: , , ,

Read Comments

Karty kredytowe pomocne podczas zakupów

Większość obywateli naszego społeczeństwa oprócz tradycyjnych pieniędzy posiada także plastikowe środki płatności takie jak karty debetowi i kredytowe otrzymane od banku. Karty kredytowe mogą ułatwić nam płatność za dokonane zakupy zarówno w sklepie jak i na stronach internetowych. Płacenie kartą jest wygodne i bezpieczne mamy w każdej chwili do dyspozycji pewną sumę pieniędzy, którą możemy przeznaczyć na dowolny cel na przykład na zakupy produktu, który nas interesuje i nie chcemy tego zakupu odkładać do momentu aż uzbieramy odpowiednią sumę pieniędzy. Zadłużenie, jakie powstało na naszej karcie musimy spłacić w ciągu nawet sześćdziesięciu dni od daty zakupu. Zakupy w ten sposób robi coraz więcej ludzi, ponieważ w każdej chwili mamy dostęp do pieniędzy a nasza płynność finansowa zostaje zachowana jednak karta kredytowa jest tylko wtedy opłacalna, gdy terminowo i regularnie spłacamy swoje zadłużenie. W przeciwnym razie odsetki przewyższą kwotę naszego zadłużenia i popadniemy w ogromne długi.

Tags: ,

Read Comments

OCENA KANAŁU DYSTRYBUCJI

Pro­ducent (integrator) musi przejąć na siebie wykonywanie tej funkcji w odniesieniu do całego kanału, również w stosunku do instytucji zewnętrznych, działających poza jego układem organizacyjnym. Nie jest to więc zadanie łatwe. Sposób oceny powinien uwzględniać specyfikę danego kanału. Jednakże w każdym przypadku potrzebne jest stworzenie podstaw do takiej oceny, a więc zapewnienie źródeł informacji, zorganizowanie przepływu informacji i ustalenie kryteriów oceny. Zakres i częstotliwość oceny są zróżnicowane. Niektóre oceny będą dotyczyły wy­łącznie efektów w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. Inne z kolei powinny mieć charakter bardziej kompleksowy (ocena zadań, jakie spełnia dana organizacja w kanale, oraz funkcjonowanie całego kanału).

Read Comments

ODPOWIEDNI SYSTEM BODŹCÓW

Producent w takim przypadku wypożycza próbki towaru pośrednikom i po zamówieniu sam przekazuje towar bezpośrednio ze swoich magazynów do na­bywcy. Formy pomocy udzielane przez pośredników są również wysoce zróżnicowane w zależności od charakteru produktów (usług). Najważniejszą formą jest udział pośredników w działalności promocyjnej. Inne formy pomocy polegają na dostarczaniu usług posprzedażowych, udzielaniu kredytu, demonstrowaniu sposobu użytko­wania towaru itp.Jednym z istotnych warunków współpracy jest odpowiedni system bodźcówWłaściwe funkcjonowanie kanałów wymaga ciągłej ich racjonalizacji, sprawnego zarządzania nimi i kontroli. Nie jest to możliwe bez ich systematycznej oceny.

Read Comments

WYBÓR LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Ustalenie liczby punktów sprzedaży związane jest z wyborem określonej strategii. Można wyodrębnić tutaj co najmniej trzy rodzaje strategii: dystrybucję ekstensywną, dystrybucję selektywną, dystrybucję ekskluzywną (wyłączną).W przypadku dystrybucji ekstensywnej produkt oferowany jest do sprzedaży w możliwie jak największej liczbie punktów, w których potencjalni nabywcy go oczekują.jTen Wariant pożądany jest przy artykułach trwałego użytku, często nabywanych przez konsumentów. Jeżeli wszyscy producenci artykułów codziennego użytku stosują ten typ strategii w większości punktów sprzedaży detalicznej, to w ten sposób można zwiększyć różnorodność towarów, a tym samym zapewnić wybór nabywcom.


Read Comments

USTALENIE PRZEZ PRODUCENTA

Producent (integrator) powinien ustalić, jakie miejsce zakupu (rodzaj punktów sprzedaży detalicznej) preferowane jest przez nabywców przy zakupie danego typu towaru (usługi). Jest to niezmiernie istotna sprawa, ponieważ nabywcy oczekują na dany towar lub usługę w określonych miejscach. Mają w tym zakresie, podobnie jak w przypadku produktu, swoje własne wyobrażenie. Jeżeli się tego nie uwzględni, to kanał dystrybucji będzie zablokowany. Producent może w wyniku przeprowa­dzonych badań na przykład ustalić, że nabywcy preferują kupno danego towaru W małych punktach sprzedaży detalicznej (np. w kioskach).

Read Comments

DODATKOWE ZAPASY

Żadne dodatkowe zapasy towarów (usług) nie byłyby potrzebne. Ponieważ jednak w większości przypadków nie jest to moż­liwe, konieczne jest stworzenie takich zapasów. Jeżeli na przykład 100 detalistów sprzedaje przeciętnie w skali tygodnia 20 jednostek to­waru i potrzebuje dwóch tygodni czasu na odnowienie zapasów, to każdy z nich powinien utrzymywać zapasy na okres dłuższy niż dwa tygodnie, na przykład na trzy tygodnie. W związ­ku z tym wszyscy detaliści razem będą potrzebowali 6000 jednostek. Dysponując takimi zapasami mogą zapewnić pokrycie popytu w przypadku jego nagłego wzrostu. Jeśli do kanału dystrybucji włączymy hurtownika, to może on przejąć poważną część zadań związanych z utrzy­mywaniem zapasów.

Read Comments