//////

USUWANIE DYSPROPORCJI

Podstawową rolę w usuwaniu (łagodzeniu) dysproporcji odgrywają czynności związane z rozmieszczeniem i asortymentacją. One właśnie sprawiają, że różnice w ocenie sprawności zmniejszają się stopniowo w miarę przesuwania się produktu przez kolejne ogniwa kanału dystrybucji. System dystrybucji powinien ciągle doskonalić proces dostosowawczy, poszukiwać coraz efektywniejszych rozwiązań. Każde rozwiązanie, które pozwala na lepsze funkcjonowanie systemu powinno być wprowadzane na miejsce dotychczasowego. Jeżeli na przykład producent uzna, że najbardziej efektywnym sposobem jest sprzedaż asortymentu jego produktów bezpośrednio do ostatecznych nabywców, powinien rozwinąć kanał wertykalny (pionowy).

Read Comments

PRZYJĘCIE RÓŻNYCH FORM

Z jakiegokolwiek punktu widzenia będziemy rozpatrywać problem kanałów dystry- bucji (czy to w ujęciu pionowym, poziomym czy innym) dochodzimy do wniosku, że ma on cechy określonego systemu. ^System ten posiada swoją strukturę. Jego komponenty są ze sobą wzajemnie powiązane siecią sprzężeń — strumieni. Obok strumieni rzeczowych ważne znaczenie mają strumienie informacyjne związane z komunikowaniem się poszczególnych podmiotów działających w obrębie danego kanału. Przybierają one różne formy (kontakty osobiste, korespondencja, reklama i inne .

Read Comments

KLASYCZNY PRZYKŁAD

Jest to klasyczny przykład zastosowania wielu różnych rozwiązań (alternatyw­nych kanałów) dla tych samych produktów. Stosowanie alternatywnych kanałów jest często najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. W ten sposób bowiem można uwzględnić różne punkty widzenia: rynkowe, produkcyjne i ekonomiczne.Z jakiegokolwiek punktu widzenia będziemy rozpatrywać problem kanałów dystry- bucji (czy to w ujęciu pionowym, poziomym czy innym) dochodzimy do wniosku, że ma on cechy określonego systemu. ^System ten posiada swoją strukturę. Jego komponenty są ze sobą wzajemnie powiązane siecią sprzężeń — strumieni. Obok strumieni rzeczowych ważne znaczenie mają strumienie informacyjne związane z komunikowaniem się poszczególnych podmiotów działających w obrębie danego kanału.

Read Comments

WYKORZYSTYWANIE RÓŻNYCH STRUKTUR

Kiedy wreszcie popyt jest wyraźnie skoncentro­wany na pewnych terytoriach (segmentach geograficznych), producent może zde­cydować się na ich obsługiwanie za pomocą własnej sieci detalicznej. Wystąpi tutaj kanał krótki i wąski.Producent może zatem wykorzystywać różne struktury kanałów, aby dotrzeć do różnych segmentów rynku. Na przykład producent szczotek do osobistej pielęgna­cji (włosów, zębów, ubrań) może sprzedawać swoje produkty do sieci hurtowej, aby w ten sposób dotrzeć do małych przedsiębiorstw detalicznych, może także je dostarczać bezpośrednio do dużych przedsiębiorstw detalicznych, utrzymywać własną sieć sprzedawców (agentów), aby sprzedawać te produkty różnym instytu­cjom publicznym (np. szpitalom), lub wprowadzić jeszcze inną organizację sprze­daży.

Read Comments

OPARTE NA PRZEŚWIADCZENIU

To podejście powinno być oparte na przeświadczeniu, że każda zewnętrzna jednostka uczestnicząca w realizacji funkcji marketingowych związanych z jego produktami stanowi przedłużenie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa. Jeżeli w ten sposób rozpatruje się problem, nie giną z pola widzenia zależności występujące pomiędzy tymi dwiema strukturami organizacyjnymi. System dystrybucji w każdym indywidualnym przypadku powinien być dosto­sowany do zadań rynkowych (marketingowych). Problemy dystrybucji mają zawsze zasadnicze znaczenie w przedsiębiorstwie, realizującym koncepcję marketingową, ale rola ta zwiększa się znacznie, kiedy na przykład przedsiębiorstwo wchodzi do­piero na rynek lub zmienia swoją dotychczasową strategię.

Read Comments