//////
You are here: Home > Marketing > DOSTOSOWANIE DO POPYTU

DOSTOSOWANIE DO POPYTU

Produkt musi być dostosowany do popytu. Dostosowywanie produktu do popytu jest procesem ciągłym, nigdy nie kończącym się. Produkty starzeją się, trzeba je systematycznie adaptować do aktualnych potrzeb odbiorców i tworzyć nowe pro­dukty. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo traci kontrolę nad rynkiem. W związku z tym istotną sprawą jest ciągle badanie rynku i dostosowywanie się do niego. W konsekwencji rośnie znaczenie roli marketingu w przedsiębiorstwie przy po­dejmowaniu decyzji. W przedsiębiorstwie produkcyjnym oznacza, to zwiększenie roli marketingu i reprezentujących go jednostek organizacyjnych przy podejmowa­niu decyzji dotyczących także planowania i tworzenia nowych produktów, w przed­siębiorstwie zaś handlowym’— decyzji dotyczących zmian w asortymencie sprze­dawanych towarów oraz zmian w zakresie oferowanych usług.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!