//////
You are here: Home > Marketing > KLASYCZNY PRZYKŁAD

KLASYCZNY PRZYKŁAD

Jest to klasyczny przykład zastosowania wielu różnych rozwiązań (alternatyw­nych kanałów) dla tych samych produktów. Stosowanie alternatywnych kanałów jest często najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. W ten sposób bowiem można uwzględnić różne punkty widzenia: rynkowe, produkcyjne i ekonomiczne.Z jakiegokolwiek punktu widzenia będziemy rozpatrywać problem kanałów dystry- bucji (czy to w ujęciu pionowym, poziomym czy innym) dochodzimy do wniosku, że ma on cechy określonego systemu. ^System ten posiada swoją strukturę. Jego komponenty są ze sobą wzajemnie powiązane siecią sprzężeń — strumieni. Obok strumieni rzeczowych ważne znaczenie mają strumienie informacyjne związane z komunikowaniem się poszczególnych podmiotów działających w obrębie danego kanału.

Leave a Reply

error: Content is protected !!