//////
You are here: Home > Marketing > NAKŁADY NA REKLAMĘ

NAKŁADY NA REKLAMĘ

W tym czasie zmniejsza się już nakłady na reklamę i inne koszty, zmniejsza się liczbę pośredników, koncentrując uwagę na niewielu i tylko najsprawniejszych z nich. Uogólniając można stwierdzić, że cechą kompozycji elementów marketingu w końcowej fazie „życia” produktu jest redukcja kosztów promocji, sprzedaży, usługi i dystrybucji do możliwie najniższego poziomu, sprawna natomiast dystry­bucja i cena stają się głównymi narzędziami konkurencji na rynku.Na zakończenie omawiania kompozycji elementów marketingu należy poruszyć ważne, jak się wydaje, zagadnienie substytucyjności i komplementamości tych elementów. W ramach substytucyjności można na przykład wymienić markę firmo­wą (znak firmy) i dobre imię firmy; zdobyte już dobre imię firmy zwalnia w pew­nym stopniu z reklamy poszczególnych towarów i pozwala na reklamę przede wszystkim znaku firmowego.

Leave a Reply

error: Content is protected !!