//////
You are here: Home > Marketing > PRZYJĘCIE RÓŻNYCH FORM

PRZYJĘCIE RÓŻNYCH FORM

Z jakiegokolwiek punktu widzenia będziemy rozpatrywać problem kanałów dystry- bucji (czy to w ujęciu pionowym, poziomym czy innym) dochodzimy do wniosku, że ma on cechy określonego systemu. ^System ten posiada swoją strukturę. Jego komponenty są ze sobą wzajemnie powiązane siecią sprzężeń — strumieni. Obok strumieni rzeczowych ważne znaczenie mają strumienie informacyjne związane z komunikowaniem się poszczególnych podmiotów działających w obrębie danego kanału. Przybierają one różne formy (kontakty osobiste, korespondencja, reklama i inne .

Leave a Reply

error: Content is protected !!