//////
You are here: Home > Marketing > WSPÓŁCZESNY MARKETING

WSPÓŁCZESNY MARKETING

Współczesny marketing powstał,’jak wskazywano wyżej, w Stanach Zjednoczo­ny ch^Amery ki ; był to rynek bardzo szeroki, dostatecznie duży, aby można było ^wykorzystać w produkcji efekty skali. Do czynników dodatkowo ułatwiających rozwój współczesnego marketingu na rynku wewnętrznym można zaliczyć doskonały znajomość przez producenta języka konsumentów i użytkowników, ich zwyczajów j obyczajów oraz dużą możliwość prowadzenia dokładnej analizy rynku. Rynek zagranicznymiako trudniejszy do opanowania, stawał się dla producenta-z kraju kapitalistycznego atrakcyjny ^dópiefo^po^siągnięciu -określonego -rozwoju przed­siębiorstwa, przekraczającego możliwości krajowego popytu. Formułując przedsta­wioną tu tezę w sposób bardziej ostrożny można stwierdzić, że nie było i nie ma w warunkach gospodarki kapitalistycznej powodów, aby współczesny marketing powstawał później w działalności eksportowej, konkurencja bowiem występowała i występuje w obu przypadkach z dużą siłą.

Leave a Reply

error: Content is protected !!